Chráníte si svou studnu?

Studna

Voda tvoří až dvě třetiny těla člověka. Bez jídla vydržíme 40 dnů, bez vody pouze 2 až 3 dny. Potřebujeme ji denně. Čistou, průzračnou, zdravou. Řecký lékař Hippokrates již čtyři století před Kristem říkal, že kdo žije tam, kde je čistá voda, je zdravý. Známé je i jeho doporučení, že doktor, který přichází do neznámého města, by měl mít jasnou představu o vodě, kterou používá tamní obyvatelstvo.

Zdravotní nebezpečí z vody

Nedostatek či špatná kvalita pitné vody bezprostředně ohrožuje zdraví lidí. Podle výsledků průzkumu z roku 2000 až 71% z dotázaných nevědělo, jakou vodu pijí, a 28% z těch, co mají studnu, si nikdy nedalo posoudit kvalitu vody. Při využívání vodních zdrojů musíme počítat s mnoha riziky, protože znečištěná voda může vážně poškodit zdraví. Nejčastěji jde o znečištění vody patogenními mikroorganismy. Vodní cestou se šíří různé nákazy, např. břišní tyfus a salmonely, bakteriální dyzentérie, virová onemocnění, např. enterovirózy, virová hepatitida typu A a parazitární onemocnění. Nákaza se přenáší na člověka nejen přímo pitnou vodou, ale i prostřednictvím jí znečištěných potravin, rukou, kuchyňských nástrojů a podobně.

Znečištění vody chemickými látkami (jedy, radioaktivními látkami) nebo změněný obsah některých běžně se vyskytujících látek ve vodě může způsobit akutní nebo chronické poškození organismu. Například voda s vyšším obsahem dusičnanů (více než 15 mg / l) se nesmí používat k přípravě výživy pro kojence, protože v jejich trávicím systému se mohou chemicky změnit na dusitany, které se vážou na červené krvinky. Tím se znemožní přenos kyslíku krví do těla a vzniká dusičnanová methemoglobinémie kojenců s typickým projevem – modrým zbarvením sliznic.

Při nedostatku zdravotně nezávadné vody lidé často zanedbávají hygienu, což může podnítit vznik střevních, infekčních, kožních a mnohých jiných onemocnění.

Změny smyslových vlastností vody (chuť, barva, zápach) může způsobit skupina řas, hub, železitých a sirných bakterií. I když většina z nich nezpůsobuje vážné onemocnění, uvedené změny vyvolávají odpor spotřebitelů a snižují kvalitu vody. Velký počet lidí ve městech a vesnicích pije vodu z vodovodu. Tato voda je z pramenů a studní, o které se starají zaměstnanci vodáren. My ostatní se musíme o vodu, studnu či pramen starat sami.

Ochrana individuálních vodních zdrojů

Kvalita pitné vody ve vodním zdroji závisí od zdrojů znečištění v jeho okolí, proto musíme před využitím studny a pramene na zásobování pitnou vodou provést řadu opatření zaměřených na ochranu vody před znečištěním. Z okolí, až do vzdálenosti 30 m, je třeba odstranit všechny zdroje možného znečištění – smetiště, hnojiště, žumpy, silážní jámy a jakýkoli jiný zdroj, ze kterého by mohly pronikat nečistoty do studny. I vzdálenější zdroje znečištění třeba technicky zajistit tak, aby nečistoty z nich nemohli pronikat do vody pramene, studny, ani do půdy v okolí.

Umístění studní

Studnu pro jednu nebo více domácností (do 50 lidí) lze vykopat nebo vyvrtat na základě
hydrogeologického posudku v neznečištěném prostředí. Na umístění a technický stav studní třeba dodržovat normy uvedené v ČSN 75 5115: Vodárenství.

Úprava okolí studny

  • Plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoli znečišťovaná. Přístup ke studni se doporučuje vydláždit.
  • Povrchové vody musí být odvedeno mimo studny a jejího okolí. Promáčknutí v okolí studny, ve kterých by se zdržovala povrchová voda je třeba vyplnit zdravotně nezávadnou zeminou nebo odvodnit.
  • V případech, kdy je studna vybavena přímým výtokem vody, je třeba udělat vodotěsný odpad (potrubí nebo žlábek), který odvádí nevyužitou vyčerpanou vodu do vzdálenosti nejméně 5 m od studny.
  • Pokud je tloušťka krycí půdní vrstvy menší než 3 m, ale větší než 1 m, je nutné nevyužitou vodu odvést potrubím nebo žlábkem do větší vzdálenosti.
  • Okolí studny do vzdálenosti 2 m od pláště musí být vodotěsně vydlážděné, vyspádované směrem od studny se sklonem nejméně 2%. V domovních studních má být nepropustná úprava ve vzdálenosti alespoň 1 m.
  • V případě umístění studny na zemědělský obráběném pozemku včetně sadů a zahrad se plocha do vzdálenosti 10 m od studny upraví jako trvalý travní porost. Pro domovní studny se toto opatření doporučuje.
Zdroj možného znečištění nejmenší vzdálenost
a málo propustné prostředí * propustné prostředí **
Žumpy, septiky, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky 5 m 12 m
Nádrže tekutých paliv 7 m 20 m
Chlévy, močůvkové jámy, hnojiště 10 m 25 m
Veřejné komunikace, silniční příkopy 12 m 30 m
Mycí plochy pro motorová vozidla a odpadní potrubí z nich 15 m 40 m

* Málo propustné prostředí tvoří např. říční a svahové hlíny, hlinito-kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, pískovce – např. s jílovým, kaolinitu a vápenatým tmelem.
** Propustné prostředí tvoří např.
štěrky, písky, silně písčité hlíny, písčito-kamenité sutě, hrubých pískovce, silně rozpukané horniny.

Při nesprávném umístění studny, jakož i její nedostatečné ochraně se vystavujete zdravotním rizikům chorob přenosných vodou. Spolehlivá ochrana, i pravidelná kontrola a údržba vodního zdroje jsou prvořadým předpokladem zdravotní nezávadnosti vody.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*


Pin It on Pinterest

Share This